Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

  • Default Alternative Text

   Dataprivacy & cookies

  Verklaring inzake dataprivacy en cookies

  1. Schneider Electric verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen

  Schneider Electric heeft zich ertoe verbonden uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring door te lezen.

  Deze Privacyverklaring informeert u over onze privacypraktijken en de manier waarop uw persoonsgegevens online worden verzameld en hoe deze informatie door ons wordt gebruikt. Deze verklaring is direct beschikbaar op onze homepage en onderaan elke webpagina van de website van Schneider Electric.

  Schneider Electric onderschrijft de fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming, alsmede de naleving van nationale en internationale privacywetgeving.
   
  In de juridische en ethische principes, "Onze principes van verantwoordelijkheid", verbindt Schneider Electric zich ertoe om alle persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en openbaarmakingen strikt te beperken in overeenstemming met lokale wetgeving.
   
  Schneider Electric heeft deze Privacyverklaring opgesteld als een externe publicatie van onze bindende corporate regels ("BCR") inzake Dataprivacy, die door de Gegevensbeschermingsautoriteiten van de Europese Unie in november 2012 zijn goedgekeurd.

  Onze Privacyregels zijn van toepassing in al onze filialen voor het verzamelen, verwerken, gebruiken, verspreiden, overdragen en opslaan van persoonsgegevens. Ze leggen gemeenschappelijke regels op voor al onze entiteiten in alle landen en zijn erop gericht een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens binnen Schneider Electric te waarborgen.

  2. Op wie deze Privacyverklaring van toepassing is

  Schneider Electric is een wereldwijd bedrijf met grensoverschrijdende rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites, domeinen, diensten, toepassingen en producten van Schneider Electric, en die van onze volle dochterondernemingen ("Schneider Electric sites of services"), met dien verstande dat een privacybeleid of -verklaring die specifiek geldt voor een bepaald(e) Schneider Elektrisch programma, product of service dit Privacybeleid kan vervangen of aanvullen. Dit privacybeleid geldt voor alle dochterondernemingen en werknemers van Schneider Electric.

  3. Hoe we uw persoonsgegevens verwerken

  Schneider Electric respecteert de privacyrechten en belangen van elk individu en elke werknemer, sollicitant of klant. Dochterondernemingen van Schneider Electric zullen de volgende principes in acht nemen bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

  1. Verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt rechtmatig en in redelijkheid.

  2. Verzameling van uw persoonsgegevens voor specifieke, legitieme doeleinden en geen verdere verwerking op manieren die onverenigbaar zijn met die doeleinden.

  3. Verzameling van uw persoonsgegevens die relevant en niet overbodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en gebruikt. Wij kunnen informatie anoniem verstrekken wanneer dit mogelijk en passend is, afhankelijk van de aard van de gegevens en de risico's die verbonden zijn aan het beoogde gebruik.

  4. Uw persoonsgegevens nauwkeurig en, waar nodig, up-to-date houden. We nemen redelijke stappen om Gegevens te corrigeren of te verwijderen die onjuist of onvolledig zijn.

  5. Uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

  6. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de individuele wettelijke rechten.

  7. Passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen nemen om onbevoegde toegang, onwettige verwerking en ongeoorloofd(e) of onbedoeld(e) verlies, vernietiging of schade aan persoonsgegevens te voorkomen.

  8. Uw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslag:
  - U heeft ondubbelzinnig uw toestemming gegeven; of
  - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract sluit; of
  - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Schneider Electric onderworpen is; of
  - De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen; of
  - De verwerking is noodzakelijk voor een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of in het kader van officiële bevoegdheid die aan de verantwoordelijke of een derde aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt is verleend; of
  - De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Schneider Electric of de derde of de partijen aan wie de gegevens worden bekendgemaakt, behoudens wanneer deze belangen ondergeschikt zijn aan de belangen voor fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

  Alle rechtspersonen van Schneider Electric zorgen ervoor dat deze principes worden nageleefd.

  4. Waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen

  Onze primaire doelen bij het verzamelen van informatie zijn dat we onze klanten en andere gebruikers superieure service en een soepele, efficiënte en gepersonaliseerde ervaring willen bieden tijdens het gebruik van de sites. Bijvoorbeeld, als u producten koopt of informatie op de sites aanvraagt, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw bestelling in te vullen of de gevraagde informatie te verstrekken.

  Schneider Electric kan persoonsgegevens van u verzamelen om verschillende transacties te voltooien, zoals:

  •  product- of serviceorders, activeringen en registraties
  •  profielen aanmaken
  •  informatieverzoeken
  •  inschrijvingen met betrekking tot marketing of ondersteuning
  •  wedstrijdinzendingen of deelname aan enquêtes
  •  sollicitaties

  5. Welke informatie wordt verzameld?

  Schneider Electric verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om u beter van dienst te kunnen zijn en uw ervaring en interactie met Schneider Electric te personaliseren. Deze verzameling geschiedt met een passende kennisgeving en toestemming, samen met vereiste opgaven bij gegevensbeschermingsautoriteiten, indien van toepassing.

  Persoonsgegevens (of persoonlijke informatie) zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een identificeerbare persoon is degene die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn lichamelijke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

  Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot persoonsgegevens die geanonimiseerd zijn of wanneer pseudoniemen zijn gebruikt. Gegevens zijn geanonimiseerd als individuele personen niet langer identificeerbaar zijn of alleen kunnen worden geïdentificeerd tegen onevenredig hoge kosten en investeringen wat betreft tijd en arbeid. Het gebruik van pseudoniemen betreft het vervangen van namen of andere identifiers door substituten, zodat identificatie van individuele personen hetzij onmogelijk of in ieder geval veel moeilijker is gemaakt. Indien geanonimiseerde gegevens niet meer anoniem worden (d.w.z. individuele personen zijn weer identificeerbaar), of indien pseudoniemen worden gebruikt en de pseudoniemen identificatie van individuele personen mogelijk maken, dan zal deze privacyverklaring opnieuw van toepassing zijn.

  Het is altijd aan u om te beslissen om persoonsgegevens aan ons bekend te maken, maar indien u ervoor kiest om dit niet te doen, behouden wij ons het recht voor om u niet als gebruiker te registreren of producten of services aan u te verstrekken. .

  De soorten persoonsgegevens die we van u verzamelen, kunnen het volgende omvatten:
  • uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en verzendadres
  • klanttype, functie, functienaam, inkoopbevoegdheid, inkooptermijn en overige
  • product- en servicevoorkeuren, contactvoorkeuren, opleidingen en werkervaring en baaninteresses
  • uw Schneider Electric gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing)
  • creditcard informatie (indien van toepassing)
  • IP-adres (zie het hoofdstuk over cookies)

  Hoe we uw gegevens gebruiken

  We verzamelen en gebruiken gegevens op een aantal manieren, waaronder de volgende:

  Browsen en zoeken: We verzamelen bepaalde persoonsgegevens wanneer u de sites bezoekt of op de verschillende links voor producten en services klikt. We verzamelen deze informatie om uw ervaring als webgebruiker te verbeteren voor uw volgende bezoeken (bv.: landselectie), de sites efficiënter te laten draaien, om uitgebreide demografische informatie te verzamelen, het niveau van de activiteiten op de sites te monitoren en de effectiviteit van onze reclame te beoordelen. (Zie hoofdstuk 8 over cookies)

  Bestellen: We verzamelen Persoonsgegevens wanneer u producten en services koopt. We verzamelen deze informatie om uw bestelling af te leveren, betaling te verkrijgen en met u te communiceren over de status van uw bestelling.

  Technische ondersteuning: We kunnen bepaalde informatie verzamelen wanneer u technische ondersteuning voor Schneider Electric-producten aanvraagt. Deze informatie is nodig om uw systemen te identificeren, inzicht te krijgen in de configuratie van de producten, uw vragen te diagnosticeren en oplossingen te bieden.

  Online enquêtes en polling: We verzamelen Persoonsgegevens van klanten die vrijwillig enquêtes invullen of deelnemen aan polls. We gebruiken deze informatie om onze producten en services te verbeteren.

  Promotionele activiteiten: We verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u meedoet aan een promotieprogramma of -activiteit. We gebruiken deze informatie om het programma of de activiteit te beheren, promotionele e-mails naar u te sturen, winnaars op de hoogte te brengen en de lijst van winnaars publiekelijk beschikbaar te maken volgens de geldende voorschriften en wetten.

  Nieuwsbrieven en promotionele e-mails: We verzamelen Persoonsgegevens wanneer u er om vraagt nieuwsbrieven, promotie-e-mails en andere informatie te ontvangen. We gebruiken deze informatie om u de informatie te verstrekken waar u om vraagt.

  Contactgegevens: Indien u contact met ons opneemt, houden we een overzicht van uw correspondentie of opmerkingen bij, inclusief Persoonsgegevens, in een bestand dat specifiek aan u is gewijd. We gebruiken deze informatie als hulpmiddel om u een betere service te bieden indien u opnieuw contact met ons opneemt.

  We kunnen uw informatie gedurende een redelijke termijn aanhouden voor de hierboven vermelde doeleinden.

  Hoe gebruiken we uw informatie voor marketing?

  Wij (inclusief onze groepsmaatschappijen) en zorgvuldig geselecteerde derden kunnen gebruik maken van de informatie die we verzamelen om u per brief, fax, telefoon, sms en e-mail te informeren over promoties, nieuws en nieuwe producten die volgens ons van belang kunnen zijn voor u. Door uw gegevens aan ons te verstrekken stemt u ermee dat er contact met u wordt opgenomen voor deze doeleinden. Indien u geen marketinginformatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven op het registratie- of aanvraagformulier.

  6. Wat we met uw persoonsgegevens doen

  Indien u persoonsgegevens aan ons verstrekt, direct of via een reseller of andere zakenpartner, zullen we:

  • deze niet verkopen of verhuren aan een derde zonder uw toestemming — hoewel we, tenzij u hiervoor toestemming geeft?, uw contactgegevens kunnen gebruiken om u informatie te verstrekken waarvan wij denken dat u die nodig hebt of nuttig kan vinden, zoals (bijvoorbeeld) nieuws over onze services en producten en wijzigingen van de Servicevoorwaarden;
  • commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging;
  • de informatie niet gebruiken of onthullen, behalve:

  > zoals nodig is om services of producten die u hebt besteld te leveren, zoals (bijvoorbeeld) door ze te verstrekken aan een vervoerder om producten die u heeft besteld te leveren;
  > op andere manieren die in dit privacybeleid zijn beschreven of waarmee u op andere wijze hebt ingestemd;
  > samen met andere informatie op een zodanige wijze dat uw identiteit niet redelijkerwijs kan worden bepaald (bijvoorbeeld statistische compilaties);
  > zoals wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in reactie op een dagvaarding of een huiszoekingsbevel;
  > aan externe accountants die overeengekomen zijn om de informatie vertrouwelijk te houden;
  > zoals nodig is om de Servicevoorwaarden te handhaven;
  > zoals nodig is om de rechten, veiligheid of eigendom van Schneider Electric, haar gebruikers of anderen te beschermen; dit kan (bijvoorbeeld) betrekking hebben op het uitwisselen van informatie met andere organisaties voor fraudebescherming en/of risicobeperking.

  7. Uw content

  Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken en de sites te gebruiken, stemt u in met onze verwerking van uw persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. U stemt er ook mee in dat wij uw informatie overbrengen naar landen of rechtsgebieden die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EU indien dit nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Bij een dergelijke overbrenging zullen we indien nodig een contract sluiten om ervoor te zorgen dat uw informatie beschermd is. Indien u ons informatie verstrekt over een andere persoon, dan bevestigt u dat deze persoon u heeft benoemd om voor hem/haar te handelen, om toestemming te geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens, met inbegrip van gevoelige persoonsgegevens, en dat u hem/haar heeft geïnformeerd over onze identiteit en de doeleinden (zoals vastgesteld hierboven) waarvoor zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

  8. Cookies

  Een cookie is een stukje informatie in de vorm van een zeer klein tekstbestand dat op een harde schijf van een internetgebruiker wordt geplaatst. Een cookie wordt gegenereerd door een webserver, die in principe de computer is die een website beheert. De informatie die de cookie bevat, wordt door de server ingesteld en kan door die server worden gebruikt telkens wanneer de gebruiker de site bezoekt. Een cookie kan worden beschouwd als de identiteitskaart van een internetgebruiker, die een website vertelt wanneer de gebruiker is teruggekeerd.
  (Bron: www.AboutCookies.org)

  Met behulp van cookies kunnen we u bepaalde functies bieden en cookies geven ons informatie over bezoeken aan websites. We kunnen cookies ook gebruiken om de sites gebruikersvriendelijker te maken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u hoeft ze niet te accepteren. U kunt meestal de instellingen in uw browser wijzigen om acceptatie te voorkomen, terwijl u nog steeds gebruik kunt maken van de meeste functies op de sites.

  Indien u cookies wilt verwijderen die al op uw computer aanwezig zijn of wilt voorkomen dat cookies in de toekomst geaccepteerd worden, dient u de instructies van uw browserfabrikant te raadplegen door op 'Help' in uw browsermenu te klikken. Meer informatie kan worden verkregen op www.AboutCookies.org.

  Cookies van derden voor analytische doeleinden

  Om onze bezoekers een betere service te bieden, meten we het aantal paginaweergaven, het aantal bezoeken, de verschillende acties die door bezoekers op onze site zijn uitgevoerd, de geografische locatie van onze bezoekers en het aantal keren dat bezoekers terugkeren naar onze site. Hiervoor gebruiken we twee software tools op het gebied van webanalyses: Analyzer en Google Analytics, evenals het Marketo Munchkin Cookie.

  Analyzer informatie (AT Internet - http://www.atinternet.com)

  Voor wat AT Internet betreft worden "cookies" gebruikt om relevant en gedetailleerd statistisch onderzoek uit te voeren. De "cookie" wordt naast de JavaScript-tag gebruikt, en dankzij het gebruik van "cookies" wordt het mogelijk om de analyses van JavaScript-tags te verfijnen, en ze bieden AT Internet klanten ook de mogelijkheid om bezoekers telkens weer te herkennen als ze hun site bezoeken. Deze "cookies" slaan informatie op die betrekking heeft op de ID van slechts één AT Internet gebruiker, en deze informatie wordt in geen geval gebruikt om persoonsgegevens over de bezoekers te verzamelen.

  Alle verkregen resultaten worden vervolgens samengesteld en zijn dan volledig anoniem. De resultaten geven informatie over de navigatie en het gedrag van internetgebruikers op de websites van AT Internet klanten, zoals: het aantal bezoekers, het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's en andere informatie die nodig is voor de effectieve meting van interesses van gebruikers van Internet. Met deze resultaten is het dan mogelijk om de ergonomie en content van deze websites te verbeteren.

  Ga naar http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/ om uw toegangsrechten te controleren, evenals het recht om te antwoorden en het recht om gegevens te verwijderen.

  Google Analytics informatie

  Deze website gebruikt ook Google Analytics, een web analytics service die door Google, Inc. ("Google") wordt geleverd. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden naar Google, die deze informatie opslaat op servers in de Verenigde Staten.

  Indien IP-anonimisatie op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres afgekort binnen het gebied van lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het hele IP-adres eerst verzonden naar een Google server in de VS en daar afgekort. De IP-anonimisatie is actief op deze website.

  Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en hen andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

  Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics zal niet in verband worden gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar wees u ervan bewust dat u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken wanneer u dit doet. U kunt er ook voor kiezen om in de toekomst niet gevolgd te worden door Google Analytics door de Google Analytics Opt-out Browser-invoegtoepassing te downloaden en te installeren in uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Marketo Munchkin Cookie

  Wij gebruiken third party marketingsoftware van een bedrijf genaamd Marketo om onze e-mails te verzenden. We gebruiken cookies als onderdeel van tracking, zodat we informatie hebben over 'e-mail open rates' en 'doorklik rates'. We volgen ook de activiteit op de website. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld marketing white papers downloaden van de site en we gebruiken Marketo cookies om te zien wie dit doet en of ze dan andere delen van onze website bezoeken. Voor meer informatie over Marketo's privacy- en cookiebeleid, verwijzen we u naar het Privacybeleid van Marketo: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

  Hoe werkt het?

  We integreren een Munchkin Javascript snippet op uw sites. Wanneer bezoekers naar een site komen, plaatsen we een cookie in de webbrowser van de bezoeker (als die er nog niet is) en verzenden berichten naar onze servers over de webactiviteit van die bezoeker.
  Dit gedrag is zeer functioneel, en lijkt veel op andere web tracking scripts zoals Google Analytics
  Onze cookie is een 1st party cookie, en alleen zichtbaar voor ons.

  Wat legt Munchkin vast?
  Wanneer Munchkin op een pagina is verzamelt het automatisch de volgende informatie:

  Paginabezoeken
  Klikken op links
  IP Adres
  Referrer
  ID van onze cookie
  Indien u er de voorkeur aan geeft dat we deze cookie niet op uw webbrowser plaatsen, kunt u zich afmelden door op de "opt-out" knop hieronder te klikken.


  9. Hoe we uw informatie beschermen

  Schneider Electric en haar dochterondernemingen verbinden zich ertoe passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van hun werknemers en klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang, accidenteel verlies of schade, onwettige verwerking, en ongeoorloofde vernietiging.

  Wij bieden het gebruik van een beveiligde server aan om u in staat te stellen bestellingen te plaatsen of uw accountgegevens te openen. Uw informatie wordt dan versleuteld, voordat het naar ons wordt verzonden. Wij treffen ook passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de aan ons verstrekte informatie veilig, nauwkeurig en actueel wordt gehouden en niet langer wordt bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze wordt gebruikt. Wij beperken de toegang tot onze interne systemen die Persoonsgegevens bevatten tot een geselecteerde groep bevoegde gebruikers die toegang krijgen tot deze systemen door middel van een unieke identifier en wachtwoord. Toegang tot Persoonsgegevens is beperkt tot en wordt verleend aan personen voor het vervullen van hun taken.
   
  Ons Toegangsbeleid voor Derden bevat de regels met betrekking tot aan de derden te verlenen soorten toegang in overeenstemming met hun behoeften en het te waarborgen beveiligingsniveau. Dit beleid is van toepassing op alle derden die toegang nodig hebben tot systemen, applicaties, netwerkapparatuur en -services en is bedoeld om de risico's van onbevoegde toegang tot Schneider Electric Information Systems te beperken door beperkte toegang tot de specifieke vereisten te waarborgen.

  Wij kunnen echter niet de veiligheid van gegevens die u aan ons verstrekt garanderen en u accepteert de inherente risico's van online correspondentie en aankopen via internet. Alle aankopen die door u worden gedaan via de Sites zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden op de Sites.

  10. Links naar websites van derden

  Sites of services van Schneider Electric kunnen voor uw gemak en om u te informeren links naar toepassingen, producten, services of websites van derden bieden. Indien u die links gebruikt, verlaat u de site van Schneider Electric. Schneider Electric heeft geen zeggenschap over die sites van derden of hun privacypraktijken, die kunnen afwijken van die van Schneider Electric. Sites van derden worden niet door ons onderschreven en we geven er geen verklaringen over uit. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan deze derden of door hen worden verzameld, vallen niet onder de Privacyverklaring van Schneider Electric. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke site waarmee u interacteert te lezen voordat u toestaat dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

  We kunnen ook links naar social media bieden waarmee u informatie kunt delen met uw sociale netwerken en kunt interacteren met Schneider Electric op diverse sites van social media. Uw gebruik van deze links kan er afhankelijk van de functie ervan toe leiden dat informatie over u wordt verzameld of gedeeld. Wij raden u aan om het privacybeleid en de instellingen op de sites van social media waarop u actief bent te lezen om u ervan te verzekeren dat u begrijpt welke informatie kan worden verzameld, gebruikt en gedeeld door die sites.

  Indien u berichten plaatst, commentaar geeft, interesses aangeeft of persoonsgegevens deelt, met inbegrip van foto's, op een publiek forum, sociaal netwerk, blog of ander forum, houd er dan alstublieft rekening mee dat alle persoonsgegevens die u verstuurt, gelezen, bekeken, verzameld of gebruikt kunnen worden door andere gebruikers van deze fora, en gebruikt kunnen worden om contact met u op te nemen, u ongevraagd berichten te sturen, of voor doeleinden waarover u noch Schneider Electric controle hebben. Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u wenst te verstrekken op deze fora.

  11. Uw rechten op toegang

  Als betrokkene mag u vragen stellen over de aard van uw Persoonsgegevens die opgeslagen of verwerkt zijn door een entiteit van Schneider Electric. U krijgt toegang tot uw persoonsgegevens, ongeacht de locatie van de gegevensverwerking en opslag.
   
  Een entiteit van Schneider Electric die deze gegevens verwerkt, zal eraan meewerken om deze toegang aan u te bieden, hetzij direct of via een lokale entiteit. Al deze verzoeken om toegang kunnen worden verzonden naar:
   
   Schneider Electric Data Privacy Officer
   35 rue Joseph Monier
   F- 92506 Rueil-Malmaison
   Frankrijk
   Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
   
  Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om wijziging van de gegevens.

  12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Schneider Electric behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring voor zover nodig aan te passen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in wet- en regelgeving, Schneider Electric praktijken en procedures, of eisen die door de gegevensbeschermingsautoriteiten worden opgelegd.

  Als dat het geval is zal Schneider Electric sollicitanten en klanten van Schneider Electric en andere personen in kennis stellen van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring. Schneider Electric zal alle wijzigingen op relevante interne en externe websites posten.

  Deze verklaring en het hierin omschreven beleid zijn niet bedoeld om enige contractuele of andere wettelijke rechten te creëren en creëren deze niet.

  Laatste update:  13 mei 2013